Podmínky pobytu

1) Obecné informace

Ubytování Kobylnice poskytuje ubytování všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám, osoby mladší 18 let mohou služby využívat v doprovodu osob starších 18 let. Smluvní vztah mezi objednavatelem a pronajímatelem vzniká na základě vyplněné objednávky odesláním a doručením. Smluvní vztah je právoplatně uzavřen uhrazením první splátky (zálohy) objednatelem. 

2) Vybavení objektu

Počet lůžek včetně přistýlek je stanoven jako maximální počet osob včetně dětí, které mohou být v objektu ubytovány. Větší počet osob musí být vždy dopředu dohodnut s pronajímatelem. 

Objekt disponuje základním vybavením: pitnou vodou, WC, elektřinou, vybavenou kuchyní s možností vaření, koupelnu, ložním prádlem.  Detailní vybavení celého objektu je uvedeno na  webové stránce objektu.

Jedná se o týdenní a mimosezónní víkendové pobyty. Nástup je vždy v sobotu ve 15.00.  Žádáme hosty, kteří nemohou tento čas dodržet, aby telefonicky kontaktovali pronajímatele a domluvili se na plánovaném čase příjezdu. Ukončení vždy v sobotu, a to nejpozději do 10.00 hodin. Pronajímatel, nebo příp. zástupce, očekává hosty přímo na objektu. V mimosezóně lze sjednat i zkrácené pobyty s nástupem podle požadavku hostů (viz ceník). 

Na místě uhradí hosté pronajímateli místní poplatek obecnímu úřadu (50 Kč ubytovací poplatek za os. 18-70 let a den) proti vydanému potvrzení. Po převzetí objektu složí hosté kauci ve výši 2 000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pobytu.

Povlečení na lůžka je k dispozici a zahrnuto v ceně. Přiměřená spotřeba užitkové vody studené i teplé a elektrické energie je zahrnuta v ceně pobytu.

Není povoleno objekt dále komerčně využívat a přeprodávat třetím stranám.

Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid: vyluxovat, vytřít podlahy, umýt nádobí, kuchyň, koupelnu, v letních měsících uklidit terasu a vyčistit gril). Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu ve výši 2 000 Kč. Tato částka bude odečtena z kauce. Je možné domluvit s pronajímatelem (min. 4 dny před odjezdem) odjezd bez úklidu, který je zpoplatněn částkou 1 000 Kč. V rámci předání nepoškozeného a čistého objektu žádáme hosty, aby si na svůj pobyt vzali s sebou přezůvky.

V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše telefonicky pronajímatele, který se pokusí závadu v nejkratším možném čase odstranit. Telelefonní číslo pronajímatele je uvedeno v dispozicích k nástupu. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli bezprodleně ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

V rekreačním domě je přísný zákaz kouření.

3) Objednávka pobytu

Odešlete pomocí on-line rezervace "REZERVAČNÍ FORMULÁŘ. Zároveň Vám budou odeslány na email informace potřebné pro úhradu  zálohy na pobyt na účet pronajímatele (číslo účtu, kód banky, variabilní a konstantní symbol). Doporučujeme vytisknout tyto informace a postupovat podle uvedených pokynů!

Závaznou rezervaci pobytu Vám pronajímatel provede dnem připsání zálohy na pobyt na účet pronajímatele. Po úhradě první splátky Vám odešleme poštou elektronicky "Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu". Úhradou zálohy klient stvrzuje svůj konečný souhlas s podmínkami pobytu. K doplatku budete vyzváni 6 týdnů před Vaším nástupem na pobyt (nejedná-li se o last minute a ostatní akění nabídky). Jakmile doplatek obdržíme, odešleme Vám "Potvrzení o zprostředkování rezervace pobytu" (ubytovací poukaz), který obsahuje další potřebné informace, jako popis cesty k objektu a telefonní číslo pronajímatele. Tímto ubytovacím poukazem se prokážete při nástupu na pobyt.

U objednávek v termínu kratším než 31 dní před nástupem na pobyt je závazná rezervace pobytu provedena dnem připsání celkové úhrady pobytu na účet pronajímatele!

U silvestrovského pobytu je závazná rezervace provedena po připsání celkové částky za pobyt na účet pronajímatele.

4) Úhrada pobytu

Zálohu na pobyt odešlete (uhraďte) tak, aby byla připsána na účet nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání objednávky! Pro úspěšnou rezervaci u fakturovaných pobytů je podmínkou dodržení lhůty splatnosti uvedené na faktuře!

Objednatel uhradí zálohu na pobyt převodním příkazem, poštovní poukázkou typu A (obdrží objednatel na každé poště) nebo složením částky v hotovosti na účet pronajímatele u banky tak, aby částka byla na účet připsána  nejpozději do 17:00 hodin pátého pracovního dne od uskutečnění rezervace (bankovní převod či platba složenkou může trvat až 3 pracovní dny!) Pro uhrazení doplatku budete vyzváni 6 týdnů před nástupem na pobyt. V případě, že doplatek nebude uhrazen do doby 30 dnů před nástupem na pobyt bez odůvodnění, pobyt se automaticky ruší a záloha propadá. V případě nabídky last minute je objednatel povinen uhradit celou částku za pobyt nejpozději 4 dny před nástupem.

Objednatelům, kteří mají možnost využít finančního příspěvku od svého zaměstnavatele, nabízíme využití této možnosti. V rámci naší zprostředkovatelské činnosti zabezpečíme fakturaci objednaného pobytu dle údajů, které nám uvedete ve druhém kroce objednávky (fakturační adresa, IČ, DIČ, text na fakturu a výše fakturované částky).  Nelze fakturovat místní poplatky hrazené obecnímu úřadu! V případě, že hosté již uhradili zálohu, není možná zpětná dofakturace celkové částky - v tomto případě může být vystavena faktura pouze na rozdíl celkové částky a uhrazené zálohy. Podmínkou vystavení faktury je dodání přesných fakturačních údajů v období nejdéle 6 týdnů před nástupem na pobyt a dodržení splatnosti faktury v době nejdéle 30 dní před nástupem. Případná dofakturace v období 30 dní před nástupem není možná!

Pronajímatel neodpovídá za případné zdržení při vyřízování objednávky či za její vypršení v případě, že klient nedodrží přesné pokyny pro odeslání zálohy (chybějící variabilní symbol, špatnou částka zálohy atp.)

U silvestrovského pobytu je závazná rezervace provedena po připsání celkové částky za pobyt na účet pronajímatele.

5) Stornovací podmínky

Na objednatele, který odstoupí písemnou formou a e-mailem od zprostředkovaného pobytu po vystavení a odeslání „Potvrzení o přijetí zálohy na úhradu pobytu“, se vztahují následující stornovací podmínky: 

zrušení pobytu 31 dní před nástupem a více: poplatek 20% z celkové ceny pobytu
zrušení pobytu 30-15 dní před nástupem: poplatek 50% z celkové ceny pobytu
zrušení pobytu 14-0 dní před nástupem: poplatek 100% z celkové ceny pobytu
u silvestrovského pobytu:
zrušení pobytu 31-0 dní před nástupem:
poplatek 100% z celkové ceny pobytu

Částky budou poukázány zpět na účet klienta do 5 pracovních dnů od písemného nahlášení storna a také přijmutí e-mailu. Pobyty, od kterých nebylo odstoupeno touto formou (písemná s kopií do e-mailu pronajímatele), jsou považovány za závazně platné. Pokud by objednatel na pobyt nenastoupil, náleží zprostředkovateli 100% z celkové ceny za pobyt.

DOPORUČUJEME, aby se hosté před každým pobytem pojistili proti stornu!

Jestliže objednatel zajistí za sebe náhradu, je objednávka vyřizována klasickým způsobem a na požádání je vydáno potvrzení o změně jména a příjmení hosta, kterým se náhradník prokáže u pronajímatele.

Má-li zákazník požadavek přesunout již objednaný a uhrazený pobyt na jiný termín, je tento přesun zpoplatněn jednorázovou částkou ve výši 1.000 Kč. Tyto přesuny není možné realizovat v rozmezí 40 a méně dnů před nástupem.

6) Odpovědnost, reklamace, zrušení pobytu zprostředkovatelem

V případě, že rekreační objekt není způsobilý pro ubytování z nepředvídatelných důvodů, pronajímatel může nabídnout objednateli náhradní objekt stejné kvality. Pokud se nepodaří náhradní objekt zajistit, vrátí pronajímatel objednateli celou platbu, která byla v souvislosti s objednávkou hosty uhrazena. Objednatel nemá právo na žádnou další náhradu.

Pronajímatel neodpovídá za případné zastavení či omezení provozu veřejných koupališť, restaurací, prodejen, diskoték, kin, divadel a dalších zařízení a provozoven služeb, které nebylo možné předem předvídat, včetně kvality vody v rybnících, řekách a jezerech, které umožňují v letní sezóně koupání v přírodě, ani za nadměrný výskyt komárů a jiného létajícího a lezoucího hmyzu!

Jakákoliv reklamace musí být podána písemně formou protokolu. Veškeré stížnosti hostů musí být řešeny v průběhu pobytu, nejpozději v den odjezdu. Stížnosti, které se nepodařilo vyřešit v místě pobytu, budou písemně sepsány mezi hostem a majitelem rekreačního objektu.

Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu na zdraví a majetku, která by zákazníkovi při pobytu na objektu vznikla. Zákazník odesláním objednávky zprostředkovateli potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na vybraném objektu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá. Jako reklamaci nelze považovat stížnost na neuklizený objekt - stížnost tohoto typu musí být řešena při přebírání objektu.